שלושת השבועות - שם הרב

שאלה: האם מותר לקנות מסיבות של לחץ זמן וכדו' עבור בר מצוה ושאר שמחות של מצוה, כשהשימוש בבגדים יהיה לאחר מכן?

 

תשובה: יעויין בסי' תקנא סעי' ו, יז  האוסר לומר שהחינו על מלבושים חדשים, אך בימינו שאומרים רק בשעת לבישה יש מקום להתיר  וכן מובא בכף החיים סי' תקנא  סוף אות פח.

והנה הגרא"ד אויערבאך טוען שאין איסור קניה כלל בשלש השבועות רק מר"ח, ונכון שלא יאמר שהחינו. רק בתשעת הימים יש בעיה, ונכון יש להתיר רק לחתן וכלה.

ולכאורה לפי פוסקי דורנו (הרח"ד הלוי, והראשל"צ אליהו) הפוסקים שאין לומר תחנון ביום זה, כלומר זה שמחת מצוה, היה מקום להקל אותה קולא של חתן גם בבר מצוה. 

ישיבת הבקעה - שדמות נריה